GEX thesis source code, full text, references

thesis.declaration.tex 417B

1234567891011121314151617
  1. % Declaration / Prohlaseni
  2. \begin{declaration}
  3. Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a~že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.
  4. \medskip
  5. V~Praze, 25. května 2018
  6. \vspace*{.5cm}
  7. ...........................................
  8. \end{declaration}