GEX thesis source code, full text, references
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
gex-thesis/thesis.declaration.tex

16 lines
417 B

% Declaration / Prohlaseni
\begin{declaration}
Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a~že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v~souladu s~Metodickým pokynem o~dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.
\medskip
V~Praze, 25. května 2018
\vspace*{.5cm}
...........................................
\end{declaration}