GEX thesis source code, full text, references
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
gex-thesis/pre.ctuthesis_config.tex

59 lines
1.7 KiB

%% CTUTHESIS CONFIG
\ctusetup{
xdoctype = M,
front-list-of-tables = true,
mainlanguage = english,
%
author = {Bc. Ondřej Hruška},
supervisor = {doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.},
%
title-english = {Learning and automation GPIO platform},
title-czech = {Výuková a automatizační GPIO platforma},
%
xfaculty = F3,
department-czech = {Katedra měření},
fieldofstudy-czech = {Kybernetika a~robotika},
subfieldofstudy-czech = {Senzory a~přístrojová technika},
%
department-english = {Department of Measurement},
fieldofstudy-english = {Cybernetics and Robotics},
subfieldofstudy-english = {Sensors and Instrumentation},
front-specification = true,
specification-file = {zadani-zakryto.pdf},
%specification-file = {zadani-doc.pdf},
%specification-file = {zadani-doc.pdf},
%
keywords-czech = {STM32, hardware, vestavěné systémy, elektronika, automatizace, USB, sběr dat},
keywords-english = {STM32, hardware design, electronics, embedded, automation, USB, data acquisition, gateway, wireless},
%
day = 23, % ???
month = 5, % ???
year = 2018, % ???
}
\ctuprocess
\hypersetup{
pdftitle = {Learning and automation GPIO platform},
pdfauthor = {Ondřej Hruška}
}
% Extra info na titulní stránce
\addto\ctucaptionsczech{%
\def\supervisorname{Vedoucí}%
\def\subfieldofstudyname{Studijní program}%
}
% Abstrakt, poděkování atd
\ctutemplateset{maketitle twocolumn default}{
\begin{twocolumnfrontmatterpage}
\ctutemplate{twocolumn.thanks}
\ctutemplate{twocolumn.declaration}
\ctutemplate{twocolumn.abstract.in.titlelanguage}
\ctutemplate{twocolumn.abstract.in.secondlanguage}
\ctutemplate{twocolumn.tableofcontents}
\ctutemplate{twocolumn.listoffigures}
\end{twocolumnfrontmatterpage}
}